Avaa valikko Valikko

Luomusuunnitelma

Jokaisen luomuelintarvikkeiden valvontajärjestelmään hakevan ja kuuluvan luomutoimijan on laadittava luomusuunnitelma, jonka noudattaminen ja päivittäminen kuuluvat toimijan velvollisuuksiin. Luomusuunnitelman tarkoituksena on varmistaa luonnonmukainen tuotanto ja luomutuotteiden erillään pito tavanomaisesta tuotannosta. Jokaisella elintarviketoimijalla pitää olla myös omavalvontasuunnitelma, jossa toimija osoittaa huolehtivansa elintarviketurvallisuudesta. Vaikka luomutoimija ei tarvitsikaan omavalvontasuunnitelmaa, luomusuunnitelma on oltava.

Luomusuunnitelmassa kuvataan luomutoimijan

 • toiminta
 • tuotantopaikat
 • luomutoiminnan kriittiset pisteet,

missä on mahdollista, että luomutoimintaan sekoittuu jotakin tavanomaisesti tuotettua tuotetta. Toimijan on osoitettava oman toiminnan kriittiset pisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet ja varotoimet, joilla varmistetaan luomulainsäädännön täyttyminen. Luomusuunnitelma koskee valmistusta, varastointia ja kuljetusta.

Luomusuunnitelma on vapaamuotoinen, mutta ainakin seuraavat osa-alueet siihen on sisällyttävä.

Toiminnan kuvaus

Toiminnan kuvauksessa kerrotaan yrityksen toiminnasta yleisellä tasolla. Kuvataan,

 • kuka tekee ja missä
 • mitä, miten ja milloin tehdään
 • käsitelläänkö samoja tuotteita sekä luomuna että tavanomaisena
 • käytetäänkö alihankintaa

Lisäksi kuvataan kaikki luomutuotteiden käsittelyssä käytetyt tilat niin hyvin, että ne voidaan tunnistaa käytännön toimipaikoiksi. Lisäksi luomutuotantoon valmistukseen ja varastointiin käytettävät koneet ja laitteet listataan.

Lähetysten vastaanottotarkastukset

Luomutoimijan vastuulla on varmistaa, että luomuna vastaanotetut raaka-aineet ovat luonnonmukaisesti tuotettuja. Vastaanottotarkastuksessa tarkistetaan, että vastaanotettujen tuotteiden merkinnät vastaavat tuotteen mukana tulleita saateasiakirjoja. Luomusuunnitelmassa kuvataan, mitä tietoja lähetyksistä ja asiakirjoista tarkastetaan ja miten vastaanottotarkastuksen tulokset kirjataan. Vastaanottotarkastuksessa kirjataan myös, ovatko lähetykset suljettuja.

Luomusuunnitelmassa on myös kuvattava, kuinka varmennetaan, ettei vastaanotetuissa tuotteissa ole gmo-tuotteita tai niitä ole säteilytetty.

Erilläänpito

Erilläänpito koskee niitä toimijoita, jotka käsittelevät samoissa tiloissa sekä tavanomaisia että luomutuotteita. Luomutuotteet ja tavanomaiset tuotteet tulee pitää erillään tuotannon kaikissa vaiheissa. Luomusuunnitelmassa kuvataan, kuinka erilläänpito hoidetaan vastaanoton, valmistuksen, varastoinnin ja kuljetuksen aikana ja kuinka ennaltaehkäistään ei-sallittujen aineiden aiheuttama kontaminaatio. Erilläänpito tulee tapahtua joko ajallisesti tai paikallisesti erillänsä. Luomusuunnitelmassa on kuvattava, kuinka puhdistustoimet erilläänpidon varmistamiseksi tehdään ja kuinka tuotantoerät tunnistetaan valmistuksen eri vaiheissa.

Alihankinta

Luomusuunnitelmassa on kuvattava ne toimenpiteet, jotka toimija on antanut tai saanut alihankintana tehtäväksi. Luomusuunnitelmassa tulee näkyä

 • luettelo käytettävistä alihankkijoista
 • kuvaukset alihankintaan annetuista toiminnoista
 • luettelo luomutuotteista, joita toimija valmistuttaa alihankintana
 • tiedot, mikä tarkastusviranomainen valvoo alihankkijan toimintaa ja tiedot, kuinka toiminta alihankkijan luona valvotaan

Jos toimija itse toimii alihankkijana toiselle toimijalle, tulee tämä kuvata toimijan omassa luomusuunnitelmassa.

Koostumus

Luomusuunnitelmaan kirjataan, kuinka valmistettavissa tai valmistutettavissa tuotteissa luonnonmukaisuus varmistetaan. Suunnitelmaan tulee liittää tiedot kaikista valmistetuista tuotteista ja niihin käytetyistä ainesosista ja apuaineista. Kuvataan, miten on varmistettu, että maatalousperäiset ainesosat on laskettu oikein ja miten varmistetaan lisäaineiden ja apuaineiden oikea käyttö. Reseptit tulee olla saatavilla tarkastuksen aikana.

Merkinnät

Toimijan on kuvattava luomusuunnitelmassaan lainsäädännön edellyttämät pakkauksiin ja etiketteihin, asiakirjoihin, tiedotteisiin sekä markkinointi- ja mainosmateriaaleihin tulevat merkinnät. Merkinnät voi kuvata sanallisesti tai liittää mallikappaleet luomusuunnitelman liitteeksi. Suunnitelmassa on myös kuvattava, miten toimitaan, ettei tavanomaisia tuotteita merkitä luomuksi ja miten toimitaan, jos huomataan, että merkinnät ovat väärin.

Kuljetus ja lähettäminen

Tässä kohdassa kuvataan, kuinka toimija varmentuu lähettämiensä tuotteiden luonnonmukaisuuden säilymisestä ja jäljitettävyydestä. Luomusuunnitelmaan kirjataan

 • lähetysten tunnistamistoimenpiteet
 • miten luomutuotteet kuljetetaan ja kuljetusliikkeen tiedot
 • mitä tietoja erää koskeviin saateasiakirjoihin kirjataan

Luomukirjanpito – muistiinpanot ja taseet

Muistiinpanoilla ja kirjanpidolla toimija todentaa luomutoimintansa ja osoittaa tuotteittensa jäljitettävyyden kaikissa tuotannon ja jakelun vaiheissa. Luomusuunnitelmassa toimija kuvaa tavan, kuinka muistiinpano- ja tasevelvoitteet täytetään. Muistiinpanot ja taseet tulee laatia niin, että tuotevirtaa ja hävikkiä voidaan seurata katkeamatta. Kaikki tiedot on näytettävä oikeiksi asianmukaisilla tositteilla.

Tuotereklamaatiot ja toimenpiteet epäiltäessä virheellistä tuotetta

Tähän koostetaan, kuinka tuotereklamaatiot kirjataan, miten luonnonmukaisuuteen liittyvä reklamaatio käsitellään ja miten toimitaan, jos tuote on virheellinen luonnonmukaisuuden osalta. Kirjataan, kuka vastaa virheellisen luomutuotteen ilmoittamisesta Eviraan ja kuinka virheellisten tuotteiden takaisinveto ja asiakastiedotus järjestetään.

Tuonti

Luomusuunnitelmaan tehdään tuontikuvaus, jos toimija tuo joko luomuelintarvikkeita tai niiden ainesosia EU:n ulkopuolelta.

Tuotantopaikat

Luomusuunnitelmassa on kuvattava kaikki luomutuotteiden käsittelyssä käytetyt tilat niin hyvin, että ne voidaan tunnistaa käytännön toimipaikoiksi. Lisäksi valmistukseen ja varastointiin käytettävät koneet ja laitteet listataan.

Luomutoiminnan kriittiset pisteet

Toimijan on osoitettava oman toiminnan kriittiset pisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet ja varotoimet, joilla varmistetaan luomulainsäädännön täyttyminen. Kriittisillä pisteillä tarkoitetaan toiminnan kohtia, missä on mahdollista, että luomutoimintaan sekoittuu jotakin tavanomaisesti tuotettua tuotetta. Pelkästään luomutuotteita valmistavalla toimijalla on vähemmän kriittisiä pisteitä kuin luomutuotteita ja tavanomaisia tuotteita valmistavalla toimijalla

Tietoa luomusuunnitelmasta löytyy Luomutuotanto 3, Elintarviketuotannon ohjeet -oppaan luvusta 3 ja yksityiskohtainen luomusuunnitelmaohje löytyy Eviran sivuilta.