Avaa valikko Valikko

Minustako luomuelintarvikevalmistaja?

Alkutuotannon tuotteiden myynti suoraan tilalta sekä jatkojalostus

Jatkojalostusta tai alkutuotannon tuotteiden suoramyyntiä suunnittelevan on alkajaisiksi selvitettävä täytyykö toiminnasta tehdä elintarvikehuoneistoilmoitus tai onko haettava hyväksyntä elintarvikehuoneistolle. Elintarvikehuoneistoja on kahta sorttia; ilmoitettuja elintarvikehuoneistoja ja hyväksyttyjä elintarvikehuoneistoja eli laitoksia. Toiminnan luonteesta ja riskeistä riippuu mitä vaaditaan. Itse tuotettuja alkutuotannon tuotteita voi myydä pieniä määriä ilman erillistä elintarvikehuoneistoilmoitusta (Valtioneuvoston asetus eräistä elintarviketurvallisuusriskeiltään vähäisistä toiminnoista 1258/2011). Elintarvikkeiden valmistajan tulee laatia omavalvontasuunnitelma. Alkutuotannolle riittää omavalvonnan kuvaus. Joissakin tapauksissa vähäriskinen toiminta on vapautettu myös alkutuotannon kuvauksen laatimisesta. Omavalvontasuunnitelma ja omavalvonnan kuvaus on korvattavissa myös toimialan hyvän käytännön ohjeella, jos sellainen on tehty. Lisäksi, jos käsitellään helposti pilaantuvia pakkaamattomia elintarvikkeita, työntekijöillä tulee olla Ruokaviraston myöntämä hygieniapassi. Tietoa hygieniaosaamistestaajista löytyy Ruokaviraston sivuilta. Neuvontaa toiminnan aloittamiseen on saatavilla oman kunnan elintarvikevalvonnasta.

Alkavan elintarvikeyrittäjän ohjeita löytyy Ruokaviraston sivuilta Ruokavirasto> Etusivu>Yritykset> Elintarvikeala>Toiminnan aloittaminen> Pk-yritysten ohjeistus ja neuvonta

Ruokaviraston sivuilta löytyvä Elintarviketieto-opas elintarvikevalvojille ja elintarvikealan toimijoille (17068/2) auttaa pakkausmerkintöjen teossa. Elintarvikkeiden koostumustietoja on valmiina Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämässä kansallisessa koostumustietopankissa Finelissä (www.fineli.fi). Ruokaviraston sivuilta löytyy myös Eviran tekemä opas Elintarvikkeista annettavat tiedot 10/2018, Opas pk-yrityksille.

Ruokaviraston verkkokurssi elintarvikkeiden alkutuotannon pienimuotoisesta toiminnasta selventää pienimuotoisen toiminnan rajoja, helpotuksia ja poikkeuksia. Kannattaa katsoa!

Ruokavirasto>Etusivu>Yritykset>Elintarvikeala>Elintarvikkeiden alkutuotanto>Pienimuotoinen toiminta alkutuotannossa tai

https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikkeiden-alkutuotanto/pienimuotoinen-toiminta-alkutuotannossa/

Ruokaviraston sivuilta löytyy helpoiten materiaalia hakutoiminnon (suurennuslasi) avulla.

Luomuelintarvikevalmistuksen ohjeet

Luomutuotteita valmistavan toimijan tulee lisäksi kuulua Ruokaviraston luomuvalvontaan ja noudattaa kaikessa toiminnassa EU:n luomulainsäädäntöä. Vain valvontaan kuuluva toimija voi merkitä tuotteensa luomuksi.

Luomuelintarvikkeiden valmistusta ja käsittelyä koskevat ehdot ja ohjeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/luomutuotteet . Sivuihin kannattaa perehtyä tarkasti ennen toiminnan aloittamista. Luomuvalvonnan kulut katetaan toimijoilta kerättävillä maksuilla.

  1. Luomuelintarvikkeen on oltava tuotettu pääosin (> 50 %) maatalousperäisistä ainesosista ja maatalousperäisten ainesosien on oltava vähintään 95 % luonnonmukaisesti tuotettuja. Loput 5 % voivat tietyin edellytyksin olla tavanomaisia maataloustuotteita. Tietoa luomuelintarvikkeiden koostumusvaatimuksista löytyy Ruokaviraston Luomuelintarvikkeiden koostumus -sivulta www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/luomutuotteet/valvonta/koostumus. Luomujatkojalostajan oppaan sivulla 25 on esimerkki, kuinka maatalousperäisten ainesosien osuus lasketaan.

Lisätietoa luomuelintarvikevalmistuksesta Elintarvikejalostajan luomuaskeleet –oppaasta ja Ruokaviraston kokoamasta luomuelintarviketoimijan muistilistasta, joka löytyy Ruokaviraston luomun ohjeiden ja lomakkeiden kohdasta Luomutarkastus.

Luomulainsäädännön ja -valvonnan lisäksi luomuelintarvikkeita koskee sama elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta kuin muitakin elintarvikkeita. Yleistä tietoa, kuinka elintarvikkeiden valmistuksessa ja myynnissä pääsee alkuun, löytyy Ruokatieto- ja Aitojamakuja-sivuilta, joilla on myös muita hyödyllisiä linkkejä elintarvikeyrittäjille.

Luomuelintarvikkeiden valmistustoiminnan valvontajärjestelmään liittyminen

Aluksi toimija ilmoittautuu luomuvalvontaan. Ilmoittautumislomake ja ohjeet löytyvät Ruokaviraston sivuilta www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/luomutuotteet/valvonta . Hakijan on täytettävä ilmoittautumislomake ja tuotantosuuntakohtainen liitelomake Elintarvikkeet tai Elintarvikkeet, alhainen jalostusaste.

Kun toimija hakeutuu luomuelintarvikevalvontaan, hänellä tulee olla luomusuunnitelma. Luomusuunnitelman tarkoituksena on osoittaa, että toimija tunnistaa oman toimintansa luomun kannalta kriittiset kohdat ja osoittaa ne toimenpiteet ja varotoimet, joilla varmistaa tuotteittensa luonnonmukaisuuden säilymisen. Luomusuunnitelmaa on päivitettävä aina, kun toiminnassa tapahtuu muutoksia. Luomusuunnitelman liitteeksi tarvitaan myös kuvaus toimitiloista. Luomusuunnitelma toimitetaan ilmoittautumislomakkeen liitteenä. Lisäksi liitteeksi vaaditaan enintään 3 kuukautta vanha kaupparekisteriote. Valvontajärjestelmä kattaa tuotteiden valmistuksen, varastoinnin, tukkukaupan ja tuonnin EU:n ulkopuolelta.

Ilmoittautumislomake ja liitteet toimitetaan elintarvikkeiden osalta Ruokaviraston kirjaamoon ja alhaisen jalostusasteen tuotteiden osalta oman alueen ELY-keskukseen. Ilmoitus tulee jättää hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Ilmoituksen käsittely voi kestää kuukausia.

Päätös valvontajärjestelmään hyväksymisestä

Ilmoituksen läpikäynnin jälkeen toimijan luona tehdään alkutarkastus, jossa arvioidaan toimijan mahdollisuus noudattaa luonnonmukaisen tuotannon vaatimuksia. Tarkastuskertomuksen ja ilmoituksen perusteella tehdään päätös toimijan liittämisestä valvontajärjestelmään.
Valvontaan hyväksymisen jälkeen toimijalle myönnetään määräaikainen luomutodistus eli asiakirjaselvitys. Luomutodistuksesta selviää toimija, toiminta ja tuotevalikoima. Vasta tämän jälkeen toimija voi myydä valmistamiaan luomutuotteita tuotantotapaan viittaavin merkinnöin.

Ruokaviraston ja ELY-keskusten valvomat luomuelintarvikevalmistajat löytyvät Ruokaviraston Luomuasiakirjahaussa.

Vuosittaiset tuotantotarkastukset

Jotta luonnonmukaisten tuotteiden valmistus voi jatkua, toimijan luona tehdään vuosittainen tuotantotarkastus. Hyväksytyn valvonnan jälkeen toimija saa uuden määräaikaisen luomutodistuksen. Ruokaviraston luomusivuilta löytyy muistilista tarkastukseen valmistautumista varten.

Luomukirjanpito ja tase

Luomuvalvonta perustuu toimijan tekemään tarkkaan toiminnan dokumentointiin. Luomukirjanpidosta on selvittävä kaikki toiminnan materiaalivirrat niin, että ne ovat kattavasti jäljitettävissä.

Työtä helpottavia ohjeellisia mallipohjia löytyy Ruokaviraston luomusivuilta.

Luomuelintarvikkeiden pakolliset merkinnät

Luomuelintarvikkeen merkinnöistä löytyy tietoa Ruokaviraston sivuilta Ruokavirasto>Yritykset>Elintarvikeala>Luomutuotteet>Markkinointi ja merkinnät. Pakolliset luomumerkinnät osoittavat, että toimija on valmistanut tuotteen luomun tuotantosäännösten mukaisesti ja että toimijaa on valvottu. EU:n luomutunnuksen, Eurolehden, käyttö on pakollista kuluttajille ja suurtalouksille tarkoitetuissa valmiiksi pakatuissa luomuelintarvikkeissa. Eurolehden yhteydessä on oltava ilmoitettuna valvontaviranomaisen tunnusnumero ja tieto, missä tuotteen maatalousperäiset ainesosat ovat kasvaneet.

Vähäinen käsittely ja alhaisen jalostusasteen valmistus

Edellinen tiivistetty ohje ei koske maatilalla tapahtuvaa tilan omien tuotteiden vähäistä käsittelyä tai alhaisen jalostusasteen valmistustoimintaa.

Vähäinen käsittely tarkoittaa omalla maatilalla tuotettujen jalostamattomien maataloustuotteiden tuottamista, kauppakunnostusta, pesua, kuivaamista, pakkaamista ja merkitsemistä. Tämä toiminta tarkastetaan automaattisesti kasvin- tai eläintuotannon tarkastuksen yhteydessä, joten siihen ei tarvitse erikseen ilmoittautua. Käsittelystä tehdään kuvaus luomusuunnitelmaan.

Alhaisen jalostusasteen valmistus l. vähäinen valmistus tarkoittaa maatilan omista luomuraaka-aineista tuotettujen maataloustuotteiden käsittelyä, pakkaamista ja luomutuotteiksi merkitsemistä. Alhaisen jalostusasteen valmistus kuuluu ELY-keskuksen valvontaan ja sitä valvotaan tilalla tehtävän vuosittaisen tuotantotarkastuksen yhteydessä. Alhaisen jalostusasteen valmistuksessa ei saa käyttää mitään tilan ulkopuolisia tuotteita.
Luomuelintarvikevalmistuksesta ja alhaisen jalostusasteen valmistuksesta löytyy lisätietoa näiden verkkosivujen pääotsikon Jalostus alta.

Tavanomainen, luomuainesosia sisältävä tuote

Silloin kun tavanomaisessa tuotteessa käytetään luomuainesosia, niitten määrä on ilmoitettava pakkausmerkinnöissä. Lisäksi toimijan on liityttävä luomuvalvontaan, mutta luomutunnusta ei saa käyttää. Riistasta (myös poro) ja kalasta on mahdollista valmistaa tavanomaisia, luomuainesosia sisältäviä tuotteita. Riista ja kalat eivät sinällään ole valvottua luomua. Luomuisuus näihin tuotteisiin tulee muitten ainesosien kautta.

Keruutuotteet

Keruutuotteet ovat luomua vain silloin kun luomuohjeisiin kirjallisesti sitoutunut poimija kerää niitä luomusertifioidulta alueelta ja myy ne luomuvalvontaan kuuluvalle ostajalle.

Keruutuotteiden ostotoiminta

Luomukeruutuotteiden ostajan on liityttävä Ruokaviraston luomuvalvontaan ennen toiminnan aloittamista. Luomukeruutuotteita saa ostaa vain luomukeruuohjeisiin kirjallisesti sitoutuneelta poimijalta, joka on poiminut ne luomusertifioidulta alueelta. Tarkempia ohjeita keruutoiminnasta löytyy Ruokaviraston sivulta oppaasta Eviran ohje 18222/5 Elintarviketuotannon ehdot, jonka kappale 14 käsittelee luomukeruutuotteiden ostotoimintaa.

Luomualkoholijuomat

Luonnonmukaisesti tuotetun alkoholin osalta noudatetaan elintarvikelainsäädännön ja luomulainsäädännön lisäksi myös alkoholia koskevaa lainsäädäntöä. Valvova viranomainen on Valvira, jonka sivuilta löytyy ohjeita ja hakulomakkeita. Valvira>Alkoholi>Alkoholijuomien valvonta> Luonnonmukainen tuotanto. Luomuhakemus palautetaan Valviraan. Luomuvalvontajärjestelmään hakeutumisen edellytyksenä on Valviran myöntämä valmistus- tai tukkumyyntilupa.

Uusi luomuasetus

EU:n uusi luomuasetus 2018/848 hyväksyttiin toukokuussa 2018 ja sen soveltaminen alkaa vuoden 2021 alusta.

Luomulainsäädäntö tulee jatkossa ulottumaan myös uusiin tuotteisiin, kuten kanit ja tarhattu riista, merisuola ja muut suolat, luonnonkumit ja hartsit (esim. pihka), eteeriset öljyt ja eräät kasvipohjaiset rohdosvalmiste, mutta ateriapalvelutoiminnot ovat ulkopuolella. Valvonnassa perusvaatimukset ovat edelleen samat. Uutta on tulossa vähäriskisten toimijoitten, ryhmäsertifioinnin ja vähittäiskaupan irtomyynnin osalle. Luomuelintarvikkeiden valmistukseen tulee uutena asiana ns. tavanomaisen aineosan lupa kuusi kuukautta kerrallaan, nanomateriaaleja koskeva kielto, pesu- ja desinfiointiaineiden säätely, myös kuluttajaa harhaanjohtavat tekniikat voidaan kieltää.

Käynnissä oli myös elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan uudistus. Hallituksen esitys Eduskunnalle HE 262/2018 saatiin valmiiksi, mutta lakiehdotus raukesi vaalikauden päättyessä.