Avaa valikko Valikko

Kannattavuus

Luomutuotannossa tulojen ja menojen muodostuminen poikkeaa tavanomaisesta tuotannosta. Lähtökohtaisesti tavanomainen tuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa. Tehokkuus tarkoittaa sitä, että tuotannontekijöiden ja kustannusten suhde myytävän tuotteen määrään on tavanomaisessa tuotannossa luomutuotantoa pienempi. Esimerkiksi satotaso on luomussa tavanomaista tuotantoa pienempi, ja eläinten olosuhdevaatimuksista johtuen luomukotieläinrakennukset ovat eläinyksikköä kohden suurempia. Luomutuotannon kannattavuuden avaintekijä onkin tavanomaista tuotantoa korkeampi liikevaihto myytävän tuotteen määrää kohti.

Luomutuotantoon siirryttäessä huomionarvoista

Luomutuotantoon siirryttäessä satotaso laskee. Viljoilla satotaso voi laskea 5 - 40 % ja nurmilla 0 - 30 %. Viljelykierrosta johtuen myyntikasvien viljelyssä oleva osuus peltopinta-alasta pienenee.

Viherlannoitusnurmet ovat osa lannoitusta. Väkilannoituksen kustannukset jäävät luomussa pois, ja tilalle tulevat kustannukset viherlannoituksesta ja karjanlannasta sekä luomulannoitteista, jos sellaisia käytetään. Väkilannoitteiden hintojen vaihtelu on markkinoilla voimakasta, ja luomun riippumattomuus lannoitteiden hinnoista tasaa kustannusrakennetta. Sama pätee kasvinsuojeluaineisiin. Kemiallisen kasvinsuojelun kustannukset jäävät luomussa pois, mutta tilalle tulevat mekaanisen rikkakasvintorjunnan kustannukset. Tuotantopanoksista ostettavien rehujen ja siementen kustannukset ovat luomussa tavanomaista tuotantoa suuremmat.

Luomutuotantoon siirtyminen voi edellyttää investointeja koneisiin tai rakennuksiin. Kotieläinten olosuhdevaatimukset ovat luomussa tavanomaista tuotantoa tiukemmat. Siirrettäessä kotieläintuotanto luomuun voidaan joutua tekemään valinta eläinmäärän vähentämisen ja tuotantotiloihin investoimisen välillä. Kotieläintuotannossa on myös huomioitava rehujen riittävyys. Luomutuotantoon siirryttäessä on arvioitava, soveltuuko oma tila luomutuotantoon sellaisenaan, vai onko tehtävä muutoksia tuotantoon tai tuotantotiloihin.

Luomuun siirryttäessä traktorityön määrä voi lisääntyä. Kasvinsuojeluruiskutukset jäävät pois, mutta pellon muokkaukset ja rikkaäestykset tulevat tilalle. Luomussa kotieläinrakennusten eläintiheys on tavanomaista tuotantoa pienempi, mikä voi aiheuttaa lisätyötä esimerkiksi lannanpoistossa.

Luomun tuottajahinnat ovat pysyneet tavanomaisten tuotteiden hintoja vakaampina. Sekä tuottojen että kustannusten vakaus tekee luomutuotannon talouden ennustettavuudesta tavanomaista tuotantoa paremman. Luomun tuottajahinnat ovat keskimäärin merkittävästi tavanomaista tuotantoa paremmat. Esimerkiksi luomuviljan hinta on parhaimmillaan yli kaksinkertainen tavanomaiseen nähden. Korkeammat tuottajahinnat ja tukitaso muodostavat pohjan kannattavalle luomutuotannolle.

Luomuviljan hintanoteerauksia:

http://www.vyr.fi/fin/markkinatietoa/kotimaan-hinnat/

Laske luomutuotantoon siirtymisen kannattavuutta oheisella Reijo Käen luomalla katetuottolaskelmapohjalla. Excel-pohjan voi vapaasti ladata omalle laitteelle tästä.